Blog Arşivleri

Mann Whitney U Testi


Eğer örneklem veri seti parametrik test varsayımları için uygun değil ise iki ortalama arasındaki farkın anlamlı olup almadığını Mann-Whitney U Testi ile bulunur. Mann Whitney U testi parametrik olmayan bir testtir ve t testinin bilinen en iyi alternatifidir. Bu test için verinin dağılımı konusunda bir koşul öne sürülmez.

Mann-Whitney U Testi, örneğin iki ilişkisiz örneklemden elde edilen puanların birbirlerinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini tespit eder. Başka bir anlatımla, bu test iki ilişkisiz grubun, ilgilenilen değişken bakımından evrende benzer dağılımlara sahip olup olmadığını test eder.

Mann-Whitney U testinde;

  • Bağımsız değişkene ait veriler sayısal karakterler ile ifade edilmeli,
  • Örneklem birbirinden bağımsız olarak rastgele seçilmeli ve
  • Bağımlı değişkene iliksin ölçümler, sıralama, aralık veya oran ölçeğinde olmalıdır.
Reklamlar